Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego

www.trenerjoanna.pl

1. Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz przesyłania informacji handlowych, a także określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostarczania Klientowi produktów, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www. trenerjoanna.pl w zakładce Regulamin, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych (DSA) zostały opisane w pkt. 18 niniejszego regulaminu i stanowią jego integralną część.

2. Definicje

Do celów niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

DSA – (Akt o usługach cyfrowych) – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE;

Klient/Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu znajdującego się na stronie www.trenerjoanna.pl, w szczególności dokonująca zakupów, posiadająca dedykowane konto na powyżej wskazanej stronie. W przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być jedynie osoba pełnoletnia;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlanie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzanie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;

Licencja – licencja niewyłączna, nieodpłatna udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Towarów.

Materiały – wszelkie teksty, webinary, kursy online, plany treningowe, plany żywieniowe, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne, materiały filmowe zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których tworzone są przez Administratora dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści. Treści mogą być dostarczane zarówno w ramach dokonywania zamówienia, jak również w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla dużego grona odbiorców, ale także w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu, który związany jest ofertami handlowymi, co w szczególności może dotyczyć: profili na platformach społecznościowych, kont publicznych, grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów komunikacji, które znajdują się wewnątrz tych platform społecznościowych itp.

Moderowanie treści- oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy;

Nielegalne treści- oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

Opinie – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające opinię Klienta, która jest subiektywna, o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie; Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania itp.;

Odbiorca usługi – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usługi pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub jej udostępnienia;

Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA;

Podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub za pomocą innych form płatności dostępnych;

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Publiczne rozpowszechnianie- oznacza udostępnianie informacji na żądanie odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich;

Regulamin – regulamin strony www, który określa także warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym Usługi pośredniej, a także reguluje stosunki pomiędzy Usługodawcą, jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług, które zostały wymienione w pkt. 18 Regulaminu.;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwis – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także Stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Sprzedawcy, Media społecznościowe i kanały Sprzedawcy funkcjonujące w ramach tychże Mediów.

Sklep/Strona – strona pod adresem www.trenerjoanna.pl

Towar – przedmiot i/lub usługa znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta, w szczególności towar z elementami cyfrowymi i/lub treści cyfrowe/usługi cyfrowe;

Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu czy też Mediów społecznościowych albo innych platform i stron należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych stron;

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką, kurs online, webinar;

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Usługodawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej i Usług pośrednich na rzecz danego Klienta;

Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość w ramach Sklepu lub Serwisu między Klientem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie;

Usługodawca – Joanna Wójcik-Soso prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TRENER JOANNA JOANNA WÓJCIK-SOSO, z siedzibą ul. Parkowa, nr 13B, 32-031 Gaj, NIP: 6551938509, REGON: 386195600.

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:

(i) usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

(ii) usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośredniei krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

(iii) usługę „hostingu”- polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

3. Właściciel strony internetowej

1. Właścicielem powyżej wskazanej strony internetowej jest: Joanna Wójcik-Soso prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TRENER JOANNA JOANNA WÓJCIK-SOSO, z siedzibą przy ul. Parkowej 13B, 32-031 Gaj, NIP: 6551938509, REGON: 386195600.

2. Dane kontaktowe:

4. Prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej Sklepu usług i/lub produktów świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi w terminie i w sposób określony w Regulaminie.

5. Użytkownik nie może dokonywać zamówień używając nieprawidłowych danych osobowych, w szczególności za pomocą pseudonimów lub anonimowo.

5. Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z 12 znaków, a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

2. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki. Żądanie powinno być dokonane na adres e-mail: joannawojcik178@gmail.com .

6. Warunki sprzedaży

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

4. Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy, jeżeli takie koszty będą ponoszone przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

5. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:

a) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień – przycisk „dodaj do koszyka”;

b) potwierdzić, że Klient jest świadomy tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku koszyka zamówień;

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres e-mail, na który Usługodawca prześle zakupiony produkt.

d) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;

e) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;

f) opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu). Zapłaty można dokonać: przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sprzedawcy, za pośrednictwem operatora systemu płatności Przelewy24 lub za pomocą tradycyjnego przelewu. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

7. Wymagania techniczne:

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:

a) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies z dostępem do Internetu,

b) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1366×768 lub wyższa.

2. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

3. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika.

4. Pozostałe wspierane przeglądarki internetowe to:

a) Google Chrome w wersji 120.0.6099.217 bądź nowszej;

b) Mozilla Firefox w wersji 121.0.1 bądź nowszej;

c) Microsoft Edge w wersji 120.0.2210.133 bądź nowszej;

d) Safari w wersji 17.2 bądź nowszej;

e) Opera w wersji 106.0.4998.28 bądź nowszej.

8. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, chyba że umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pomocą materialnego nośnika.

2. Do umowy, na mocy której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

3. Usługodawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem pkt 11.1 niniejszego Regulaminu.

4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

8a. Odstąpienie od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub

2) Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

8b Reklamacja treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.

2. Ponadto, aby treść cyfrowa lub usługa cyfrowa mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.

3. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 3, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba że strony postanowiły inaczej.

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

9. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego powyżej jeżeli brak ten podstępnie zataił.

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

11. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

12. Postanowienia punktu 8, 8a oraz 8b stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego (Przedsiębiorca na prawach konsumenta), wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Sposoby płatności

1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu).

2. Użytkownik może dokonać płatności za zakupione produkty poprzez następujące systemy płatności: Przelewy24 oraz płatność tradycyjnym przelewem.

3.Aby dokonać płatności za dany produkt za pomocą usługi Przelewy24 należy:

a) na etapie podsumowania koszyka na stronie Sklepu wybrać płatność przez Przelewy24;

b) po wybraniu Przelewy24 następuje przekierowanie na formatkę płatniczą, gdzie pierwsza zakładka „Przelew online” prezentuje listę dostępnych banków, w których możliwe jest wykonanie szybkiego przelewu automatycznego. Z tej listy należy wybrać bank, w którym dany Użytkownik posiada konto bankowe;

c) po wybraniu odpowiedniego banku następuje przekierowanie do bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu na swoje konto wystarczy potwierdzić automatycznie wypełniony formularz przelewu;

d) po potwierdzeniu przelewu, Użytkownik otrzyma informację, że transakcja przebiegła prawidłowo i opłata za dany Produkt/Usługę została dokonana;

e) po dokonaniu płatności, na podany adres e-mail Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania płatności oraz potwierdzenie aktywności wybranego pakietu.

4. Aby dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego należy:

a) zalogować się do bankowości internetowej banku Klienta;

b) wybrać w zakładce opcję – Nowy Przelew;

c) uzupełnić dane do przelewu, które dostępne są w treści e-maila otrzymanego od Usługodawcy oraz wykonać przelew.

10. Rodzaje sprzedawanych produktów

1. Użytkownik może dokonać zakupu następujących produktów/usług:

a) WSPÓŁPRACA ONLINE

i) współpraca online to najlepsza opcja współpracy z Usługodawcą na odległość, zarówno dla osób zupełnie początkujących jak i zaawansowanych. Niezależnie od tego czy celem Klienta jest redukcja tkanki tłuszczowej, poprawa kondycji czy pozbycie się dolegliwości bólowych kręgosłupa – kluczem do sukcesu będzie spersonalizowany plan działania. W ramach tej usługi Użytkownik otrzymuje:

 • Ankietę do wypełnienia (jako link w ciągu 24h od zakupu);
 • Plan treningowy (na 4 tygodnie w Excelu);
 • Filmy instruktażowe ( osobne linki do pobrania);
 • Plan żywieniowy (w Wordzie/PDF, Użytkonik otrzymuje od Usługodawcy przykładowe propozycje posiłków i zalecenia);
 • Dzienniczek treningowy;
 • Tabelę pomiarów;
 • Listę badań do zrobienia;
 • Stały kontakt mailowy;
 • Ebook „Śniadania na słodko by Trener Joanna”.

ii) współpraca online trwa przez 4 (cztery) tygodnie, które są liczone od momentu przekazania Użytkownikowi wszystkich materiałów. Użytkownik może również wnosić do Usługodawcy o modyfikację przygotowanego planu treningowego oraz żywieniowego.

iii) Użytkownik w trakcie trwania współpracy po upływie 4 (czterech) tygodni uprawniony jest do wysłania Usługodawcy raportu w formie wiadomości e-mail, z załączonym dzienniczkiem treningowym, tabelą pomiarów oraz aktualnymi zdjęciami sylwetki;

iv) koszt 1- miesięcznej współpracy online to 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych 000/100);

v) w przypadku chęci przedłużenia współpracy, z zastrzeżeniem zachowania jej ciągłości, Użytkownik ma możliwość jej przedłużenia na powyżej określonych zasadach w kwocie 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) zł płatne przelewem na konto przed rozpisaniem planu treningowego na kolejny miesiąc;

vi) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika.

b) INDYWIDUALNE PLANY TRENINGOWE

i) indywidualny plan treningowy to rozpiska treningowa dopasowana do celów Klienta, jego stanu zdrowia oraz uwzględniająca możliwości czasowe, problemy zdrowotne oraz doświadczenie treningowe. W ramach tej usługi Użytkownik otrzymuje:

 • plan w formacie Word/PDF który zawiera nazwy ćwiczeń, liczbę serii, liczbę powtórzeń, tempo treningowe, czas przerw pomiędzy ćwiczeniami oraz technikę progresji ćwiczeń;
 • filmy instruktażowe do ćwiczeń jako osobne linki do pobrania, które mają na celu zwrócenie uwagi Użytkownika na technikę wykonywania ćwiczeń, które zostały rozpisane w planie;
 • kontakt e-mailowy z Usługodawcą.

ii) plan zostaje przygotowany na 4 (cztery) tygodnie;

iii) koszt 1- miesięcznego indywidualnego planu treningowego to 300 zł (trzysta złotych 00/100).

c) KONSULTACJA TRENINGOWA

i) konsultacja treningowa polega na trwającym 1,5 godziny (półtorej godziny) spotkaniu z Usługodawcą w formie spotkania online lub stacjonarnie w wybranej przez Usługodawcę siłowni na poniżej opisanych zasadach;

ii) w ramach usługi konsultacji treningowej stacjonarnej Użytkownik otrzymuje:

 • wykonanie analizy składu ciała oraz zdję
 • sylwetki by móc ocenić postawę i ewentualne problemy z kręgosłupem;
 • wykonanie próbnego treningu testowego;
 • przygotowanie dopasowanego do potrzeb Użytkownika planu działania, w  szczególności dotyczącego sposobów wykonywania treningów, wyboru odpowiednich ćwiczeń, zaleceń w zakresie diety.

iii) termin konsultacji treningowej stacjonarnej ustalany jest przez Strony indywidualnie po dokonaniu zakupu usługi poprzez Sklep i realizowany maksymalnie do 30 dni (trzydzieści) od zakupy;

iv) w celu ustalenia terminu konsultacji stacjonarnej Użytkownik skontaktuje się z Usługodawcą poprzez e-mail: joannawojcik178@gmail.com ;

v) w przypadku konsultacji treningowej stacjonarnej będzie to My Fitness Place Zakopiańska 62, ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków;

vi) w przypadku skorzystania z opcji konsultacji treningowej online Użytkownik połączy się za pomocą otrzymanego od Usługodawcy linku do programu Google Meet;

vii) Usługodawca w przypadku wyboru tej opcji konsultacji w e-mailu zwrotnym przekaże wszystkie niezbędne informacje o tym w jaki sposób Użytkownik powinien przygotować się do spotkania;

viii) w ramach tego rodzaju konsultacji Użytkownik otrzymuje:

 • analizę sylwetki oraz pomiarów w ramach przesłanego uprzednio Usługodawcy zdjęcia;
 • w przypadku posiadania aktualnych wyników badań krwi dokonanie ich analizy;
 • wykonanie treningu próbnego online;
 • otrzymanie planu działania, który w szczególności będzie zawierał informacje o popełnianych błędach, wyborze odpowiednich ćwiczeń oraz zaleceń dietetycznych;

ix) termin konsultacji treningowej online Strony ustalają indywidualnie po dokonaniu zakupu, a jego czas realizacji będzie wynosił do 30 (trzydzieści) dni od dnia zakupu;

x) aby ustalić termin konsultacji Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą poprzez e-mail: joannawojcik178@gmail.com;

xi) po ustaleniu terminu konsultacji online Użytkownik otrzyma link do spotkania;

xii) koszt pojedynczej konsultacji treningowej online/stacjonarnej wynosi 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);

xiii) konsultacja treningowa stacjonarna oraz online nie zawiera INDYWIDUALNEGO PLANU TRENINGOWEGO, który jest dostępny jaka odrębna usługa oraz którą Użytkownik może zakupić dodatkowo.

11. Dostarczenie i realizacja zamówień

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podany w rejestracji adres e-mail, maksymalnie do 24 godzin od jego opłacenia, z wyjątkiem indywidualnych planów treningowych oraz usługi – współpraca online, które będą przygotowywane na zamówienie, a ich realizacja zostanie dokonana w poniżej opisany sposób.

2. Realizacja zamówienia dotyczącego indywidualnego planu treningowego oraz współpracy online będzie przebiegała w następujący sposób:

a) po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma w ciągu maksymalnie 24 (dwudziestu czterech )godzin formularz zgłoszeniowy – ankietę do uzupełnienia, na podstawie której zostanie rozpisany plan treningowy oraz żywieniowy.

b) ankieta powinna zostać uzupełniona przez Użytkownika w ciągu 3 (trzech) dni od jej otrzymania i odesłana na wskazany w korespondencji e-mailowej adres: joannawojcik178@gmail.com .

c) po otrzymaniu uzupełnionej ankiety, na jej podstawie Usługodawca w ciągu 7 (siedmiu) kolejnych dni roboczych opracuje indywidulany plan treningowy/żywieniowe oraz wszelkie zalecenia jakie wynikają z zakupionego produktu.

d) opracowane przez Usługodawcę materiały – plan treningowy ( przygotowany w formacie Excel), plan żywieniowy ( przygotowany w formacie word/pdf.), filmy instruktażowe ( jako linki) Użytkownik otrzyma na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

e) w przypadku zakupu usługi współpracy online /lub stacjonarnej będzie ona poprzedzona konsultacją treningową, która zostanie zrealizowana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakupu, po uprzednim indywidualnym ustaleniu dokładnej daty i godziny dokonanym przez obie Strony.

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez adres e-mail: joannawojcik178@gmail.com.

4. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnego adresu e-mail.

12. Zasady reklamacji

1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Usługodawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad.

3. Reklamację Konsument może odesłać listownie na adres:

Trener Joanna Joanna Wójcik-Soso, ul. Parkowa 13b, 32-031 Gaj.

4. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres: joannawojcik178@gmail.com. Usługodawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Serwisie adres Konsumenta.

5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.

6. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

7. Wadą jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w powyższym zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

9. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

11. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.

12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

13. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, będzie on mógł odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

14. Usługodawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.

15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

16. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi nie będącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

17. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

18. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

19. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w punkcie 12 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (Przedsiębiorca na prawach konsumenta), gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.

4. Klient może, ale nie ma takiego obowiązku, wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 w Przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do niniejszego Regulaminu.

5. Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że nie został poinformowany przez Usługodawcę o prawie do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wybranego przez Użytkownika pakietu.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy, która dotyczy dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w przypadku produktów oferowanych przez Usługodawcę są to indywidulane plany treningowe.

11. Postanowienia punktu 13 Regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta), udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Prawo własności i prawa autorskie

1. Wszelkie Materiały umieszczone i udostępnione w Serwisie, a także dostępne Usługi/Produkty w ramach Serwisu tj. forma, sposób przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz przysługują Usługodawcy.

2. Usługodawca na potrzeby korzystania przez Użytkowników z dostępnych Usług/Produktów/Towarów udziela Użytkownikom nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niezbywalnej Licencji na korzystanie z Materiałów umieszczonych w Serwisie.

3. Licencja nie jest ograniczona jedynie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższa licencja uprawnia Użytkowników do jej tymczasowego używania w ramach trwania umowy o świadczenie usług poprzez jej trwałe zwielokrotnianie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością, która została określona w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownikowi nie przysługuje żadne inne prawo z zakresu własności intelektualnej niż to, które wynika bezpośrednio z treści Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie wywiązywania się z powyższego zobowiązania, będzie to skutkować możliwością naruszenia autorskich praw majątkowych Właściciela Serwisu oraz pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności prawnej za takie naruszenia – zakazane jest bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, używanie jakichkolwiek Produktów w szczególności na szkoleniach, konferencjach, online lub w każdej innej formie.

15. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Towaru jest wyłączona, jeżeli wystąpi:

a) okoliczność niezależna od Usługodawcy (np. przypadek Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);

b) potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w miesiącu kalendarzowym;

c) błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody pozostającej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Użytkownika, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Użytkownik obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

16. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”: informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Joanna Wójcik-Soso prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TRENER JOANNA JOANNA WÓJCIK-SOSO, z siedzibą ul. Parkowa, nr 13B, 32-031 Gaj, NIP: 6551938509, REGON: 386195600;

 • Adres e-mail: joannawojcik178@gmail.com;
 • Tel. + 48 726 430 314.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Klienta przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

3. Administrator będzie przetwarzał dane Klienta w celu:

– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

– w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane Klienta mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej i Przelewy24 – dostawcy płatności).

5. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

6. Klient posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).

7. Klientowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania, nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.

10. Dane Klienta nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Administrator informuje, że dane Klienta będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na zasadach określania preferencji dotyczących produktów oferowanych przez Sklep. Wpływ i konsekwencje tego działania będą następujące: przedstawianie propozycji dotyczących konkretnych produktów oferowanych przez Sklep Usługodawcy.

12. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Usługodawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).

13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności” oraz „Polityka cookies” dostępne tutaj.

17. Zmiana Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:

a) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową;

b) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis;

c) wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

d) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Serwis;

e) poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;

f) zmiana danych Serwisu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;

g) potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.

2. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.

3. O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Serwisu oraz ewentualnie przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

4. Zmiany dotyczące nowych Towarów lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia.

5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.

6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu.

7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych m.in. z obsługą konta, Klient zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą poprzez adres e-mail: joannawojcik178@gmail.com .

18. Obowiązki oraz procedury wynikające z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), dalej jako DSA

1. Celem wprowadzenia powyższego rozporządzenia jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego usług pośrednich poprzez ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego, które ułatwia innowacje i w którym skutecznie chronione są prawa podstawowe, w tym zasada ochrony konsumentów. świadczenia usług pośrednich na rynku wewnętrznym.

2. DSA ma zastosowanie do usług pośrednich, które są oferowane odbiorcom usługi, którzy mają siedzibę lub znajdują się w Unii, niezależnie od miejsca siedziby dostawców tych usług pośrednich.

3. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym

usługi:

(i) zwykłego przekazu,

(ii) hostingu;

(iii) “cachingu”.

4. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy, który umożliwi mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: joannawojcik178@gmail.com; lub telefonicznie na numer telefonu +48 726 430 314.

Komunikacja za pomocą tego punktu może odbyć się w języku polskim/angielskim.

5. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający

Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: joannawojcik178@gmail.com lub telefonicznie na numer telefonu +48 726 430 314.

Komunikacja może odbyć się w języku polskim/angielskim.

6. Nielegalne Treści i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

a) zgłaszanie Nielegalnych Treści, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści

Zakazane jest w szczególności zamieszczanie przez Użytkownika w ramach Serwisu, Mediów Społecznościowych, których właścicielem jest Administrator Treści:

(i) Nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem,

(ii) Treści, które zawierają spam, hejt czy też wulgaryzmy,

(iii) Treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierające treści obraźliwe, naruszające uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub takie, które wskazują na brak szacunku zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

(iv) Treści rasistowskich, propagujących przemoc, wulgarnych, zawierające treści pornograficzne, dyskryminacyjne, faszystowskie, nieodpowiednie dla Użytkowników małoletnich, o podtekście seksualnym;

(v) Treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualne, zmierzające do ujawnienia informacji poufnych czy też tajemnicy przedsiębiorstwa;

(vi) Treści, które zawierają odnośniki do innych stron internetowych, konkurencyjnych, sklepów, na które Administrator nie wyraził zgody, w szczególności dotyczy to np. zbiórek, odnośników reklamowych, marketingowych, lub innych o charakterze handlowym;

(vi) Treści, które kierowane są do Użytkowników celem reklamy innych serwisów, platform, mediów społecznościowych itp.;

(vii) Treści, które są niezwiązane z danym Towarem/ Usługą oferowaną przez Administratora, lub niezwiązanych z tematyką, jaka poruszana jest w Serwisie, Mediach Społecznościowych Administratora;

(viii) Treści, które zawierają dane osobowe, kontaktowe.

7. W przypadku powyższych naruszeń Administrator ustala następującą procedurę zgłaszania Nielegalnych Treści.

8. Użytkownik, który uzna, że dana Treść jest Nielegalną Treścią albo Treścią, która narusza niniejszy Regulamin, ma możliwość zgłoszenia takiej Treści Administratorowi za pomocą adresu e-mail, wskazanego w Regulaminie, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator będzie mógł zapoznać się z treścią tego naruszenia, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz innych osób trzecich, jeżeli są w to zaangażowane.

9. Użytkownik może, ale nie musi skorzystać z dedykowanego formularza zgłaszania Nielegalnych Treści, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

10. Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych kontaktowych, Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem celem poinformowania go o otrzymaniu zgłoszenia oraz rezultatu jego rozpatrzenia.

11. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia, niezwłocznie poinformuje Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia o danej Treści.

12. Administrator zobowiązany jest do podjęcia decyzji w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcie danego zgłoszenia, w sposób obiektywny, z zachowaniem należytej staranności. Administrator informuje, że w ramach rozpatrywania i podejmowania decyzji nie korzysta z zautomatyzowanych środków.

13. W przypadku zakończeniu procedury i podjęciu decyzji w danej sprawie, Administrator poinformuje zainteresowanego Użytkownika bez zbędnej zwłoki o jej treści i uzasadnieniu swoich twierdzeń.

14. W związku z wystąpieniem Nielegalnych Treści, lub Treści które będą niezgodne z niniejszym Regulaminem, Administrator może:

• Dokonać ich usunięcia;

• Ograniczyć ich widoczność;

• Zablokować dostęp do tych Treści;

• Zdepozycjonować je lub pozostawić w Serwisie.

Uprawniony jest również do zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia płatności pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w całości lub w części, zawiesić lub zamknąć konto danego Użytkownika w swoim Serwisie. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowaniu Użytkownika o swojej decyzji i przedstawieniu jej uzasadnienia.

15. Użytkownik, który otrzyma decyzję Administratora uprawniony jest do odwołania w terminie 14 dni od odebrania decyzji, dołączając jednocześnie jej uzasadnienie.

16. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od dnia jego odebrania wraz z przekazaniem decyzji oraz jej uzasadnienia.

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, w szczególności za Treści Nielegalne, które są pozostawione przez Użytkownika w ramach Serwisu, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem albo powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

18. Administrator zachowuje należytą staranność w postępowaniu z takim Treściami w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. nie dokonuje modyfikowania Treści w sposób, który wpłynie na integralność ich przekazywania, nie ułatwia zamieszczania Treści Nielegalnych, a także niezwłocznie podejmuje wszelkie działania mające na celu ich usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do nich z zachowaniem poszanowania do praw podstawowych, w tym prawa do wolności wypowiedzi oraz informacji, a jego działania podejmowane są w dobrej wierze.

19. W ramach Serwisu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

20. Administrator w każdym przypadku gdy poweźmie jakiekolwiek informacje, które dadzą podstawę do podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, poinformuje o tym niezwłocznie odpowiednie organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego. Zobowiązuje się również do przekazania wszelkich dostępnych mu informacji na ten temat.

21. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na tematśredniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Jednocześnie, Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

22. Użytkownik w każdym momencie może zakończyć korzystania z usług Administratora. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług, w szczególności np. kliknięcie dedykowanego przycisku do usunięcia konta, zakończenie obserwowania Mediów Społecznościowych, usunięcie zamieszczonych przez Użytkownika Treści. Powyższe postanowienia nie uchybiają uprawnieniom i obowiązkom Administratora związanymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w celach wskazanych w Polityce Prywatności, a także wynikających z RODO lub innych ustaw.

19. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);

b) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem e-mail http://www.krakow.wiih.gov.pl .

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

7. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.02.2024 r.

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia od umowy dla Konsumenta;
 2. Wzór odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Wzór formularza zgłoszenia treści nielegalnych lub niezgodnych z warunkami korzystania z Usług (Regulaminem).

Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od Umowy dla Konsumenta

________________,dnia_____________r.

Imię i nazwisko: __________________

Adres: ul.________________________

________________________________

adres e-mail: ______________________

numer telefonu: ____________________

numer zamówienia: _________________

Data dostępu: _____________________

Trener Joanna Joanna Wójcik-Soso

ul. Parkowa 13b

32-031 Gaj

e-mail: joannawojcik178@gmail.com

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

w przypadku Konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy __________________ nr______ zawartej w dniu _________________ dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych:________________________________________________________________________________________________________________________________________.

W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty ______________ złotych (słownie: ______________________________), za pomocą:

• przekazu pocztowego, na adres ____________________________________________

(wypełnić jeśli dotyczy),

• rachunku bankowego o numerze:

______________________________________________________________________

(wypełnić jeśli dotyczy)

________________________

Podpis Konsumenta

Załącznik nr 2

Wzór odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

miejscowość, data: ________________________r.

Nazwa firmy: _____________________

Adres firmy: ______________________

NIP:_____________________________

E-mail:__________________________

Numer telefonu: ___________________

Numer zamówienia: ________________

Trener Joanna Joanna Wójcik-Soso

ul. Parkowa 13b

32-031 Gaj

e-mail: joannawojcik178@gmail.com

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy __________________ nr______ zawartej w dniu _________________ dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych:________________________________________________________________________________________________________________________________________.

W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty ______________ złotych (słownie: ______________________________), za pomocą:

• przekazu pocztowego, na adres ____________________________________________

(wypełnić jeśli dotyczy),

• rachunku bankowego o numerze:

______________________________________________________________________

(wypełnić jeśli dotyczy)

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar, a tym samym zawarta Umowa jest bezpośrednio związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

Na potwierdzenie powyższych twierdzeń, poniżej wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR _____________ Opis:____________________________________
 2. PKD NR _____________Opis: ____________________________________
 3. PKD NR _____________Opis:____________________________________
 4. PKD NR_____________ Opis: ____________________________________
 5. PKD NR ____________Opis: _____________________________________

_______________________

podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Miejscowość, data:___________________

Imię i nazwisko: __________________

Adres: ul.________________________

________________________________

adres e-mail: ______________________

numer telefonu: ____________________

numer zamówienia: _________________

[z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE]Trener Joanna Joanna Wójcik-Soso

ul. Parkowa 13b

32-031 Gaj

e-mail: joannawojcik178@gmail.com

ZGŁOSZENIE TREŚCI NIELEGALNYCH LUB NIEZGODNYCH Z

WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

Niniejszym zgłaszam, że w ramach Serwisu znajdującego się pod linkiem :

_________________________________________

doszło do zamieszczenia:

– Nielegalnych treści*;

– Treści niezgodnych z regulaminem*;

– Treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Adminstratora* (niepotrzebne skreślić)

Zamieszczona Treść, narusza poniżej wskazane postanowienia Regulaminu Serwisu/przepisy prawne :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Treść, jaka została zamieszczona w Serwisie narusza następujące postanowienia.

Dodatkowo, na potwierdzenie moich twierdzeń przesyłam poniżej:

– Zrzuty ekranu z tymi Treściami;

– Inne: ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Według mojej wiedzy, powyżej wskazana treść, została zamieszczona przez następującą osobę:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(proszę wskazać dane osoby: imię nazwisko, adres e-mail, link do profilu w mediach społecznościowych) .

W związku z powyższym, żądam:

– usunięcia powyżej wskazanej Treści z Serwisu;

– ograniczenia widoczności następujących informacji związanych z ww. treściami: _________________________ [należy wymienić] poprzez: uniemożliwienie dostępu do treści, osobie naruszającej i o depozycjonowanie treści

– zawieszenie konta osoby naruszającej;

– zamknięcie konta osoby naruszającej;

– zawieszenie świadczenia usługi w całości/ w części* (niepotrzebne skreślić) przez

Administratora na rzecz osoby naruszającej;

– zakończenie świadczenia usługi w całości/ w części * (niepotrzebne skreślić) przez

Administratora na rzecz osoby naruszającej;

– zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych poprzez: _______________________________________.

Niniejszym oświadczam, że dokonując zgłoszenia i działając według mojej najlepszej wiedzy, jestem przekonany/przekonana, że przekazywane przeze mnie informacje oraz postawione zarzuty są prawidłowe i pełne.

__________________________

(data, podpis)