Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Regulamin zamieszczania opinii

serwisu internetowego www.trenerjoanna.pl

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zamieszczania opinii Użytkowników, którzy skorzystali z usług poniżej wskazanego Usługodawcy na stronie internetowej www.trenerjoanna.pl (dalej jako Serwis), wizytówce Google oraz na profilach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę.

2. Usługodawcą jest Joanna Wójcik-Soso prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TRENER JOANNA JOANNA WÓJCIK-SOSO, z siedzibą ul. Parkowa, nr 13B, 32-031 Gaj, NIP: 6551938509, REGON: 386195600, e-mail: JOANNAWOJCIK178@GMAIL.COM, numer telefonu: 726 430 314.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.trenerjoanna.pl w zakładce Regulamin zamieszczania Opinii (dalej jako Regulamin), w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i  wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji konta.

4. Zamieszczanie opinii dotyczących (dalej: „Opinia” lub „Opinie”) dostępne jest dla Użytkownika, który skorzystał z usług oferowanych przez Usługodawcę.

5. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od tego jaki stosunek prawny istniał pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

6. Usługodawca będzie publikował wybrane opinie otrzymane od Użytkowników.

7. Wystawienie Opinii na stronie internetowej www.trenerjoanna.pl możliwe będzie po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Opinii (dalej jako Regulamin) oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie dedykowanego checkboxa lub przesłania potwierdzenia w formie wiadomości e-mail lub za pomocą innego komunikatora, a także poprzez uzyskanie zgody w formie kontaktu bezpośredniego, w zależności od sposobu, w jaki dana Opinia zostanie wystawiona.

8. Opinie zamieszczane są przez Użytkownika pod wybranym przez niego pseudonimem (nick) lub jego imieniem i nazwiskiem. Pseudonim (nick) nie może być stworzony w taki sposób, że będzie naruszać prawa osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Usługodawca uzna, że wybrany przez Użytkownika pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.

9. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej i/lub w formie graficznej (poprzez przyznanie wybranej przez Użytkownika liczby gwiazdek). Na podstawie Opinii Użytkowników dana usługa opatrzona będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy usłudze jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych w Opiniach Użytkowników przy danej usłudze.

10. Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.

11. Weryfikacja Opinii odbywa się w następujący sposób:

a) dot. Opinii zamieszczonych w Serwisie;

i) Usługodawca samodzielnie publikuje Opinie w Serwisie lub

ii) Użytkownicy mają możliwość samodzielnego zamieszczania Opinii poprzez ich pozostawienia za pomocą dedykowanego formularza, dostępnego w Serwisie;

iii) Opinie publikowane w Serwisie są weryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem przed ich publikacją.

iv) weryfikacja Opinii polega na zweryfikowaniu czy Użytkownik, który zamieścił Opinię korzystał z danej usługi/zakupił dany produkt od Usługodawcy;

v) Usługodawca weryfikuje Opinie w ten sposób, że porównuje dane Użytkowników wystawiających Opinie z danymi Klientów, którzy skorzystali z oferowanych usług , w tym imię, nazwisko, adres mailowy, numer karnetu;

b) dot. Opinii zamieszczonych w mediach społecznościowych:

i) Usługodawca publikuje samodzielnie Opinie, które otrzyma od Użytkowników na platformie Instagram;

ii) Opinie opublikowane przez Usługodawcę na Instagramie są weryfikowane każdorazowo pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem przed ich opublikowaniem;

iii) powyżej określone zasady weryfikacji określone w pkt. 11 a lit. iii, iv i v stosuje się odpowiednio do Opinii, jakie są publikowane na Instagramie;

iv) Usługodawca zezwala na wystawianie Opinii na Facebooku zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością;

v) Właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy Użytkownicy, którzy zamieścili tam Opinie, skorzystali z usług dostępnych u Usługodawcy;

vi) opinie publikowane są przez Użytkowników samodzielnie;

vii) każda opinia publikowana na Facebooku jest weryfikowana przez Usługodawcę pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem, na podstawie powyżej określonych zasad weryfikacji, tj. pkt 11a lit. iii, iv i v;

viii) Jeżeli okaże się, że Usługodawca nie będzie w stanie ustalić, że dana Opinia pochodzi od Użytkownika, który skorzystał z jego usług, podejmie wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii, w tym poprzez skontaktowanie się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w Serwsie funkcjonalności “Zgłoś post”. Usługodawca zamieści pod taką Opinią komentarz, że wydana została ona przez Użytkownika, który nie korzystał z usług Usługodawcy.

c) dot. Opinii zamieszczonych w wizytówce Google:

i) Usługodawca wyraża zgodę na zamieszczanie Opinii w Wizytówce Google zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością.

ii) Serwis Google nie weryfikuje, czy Użytkownicy skorzystali z oferowanych przez Usługodawcę usług, które recenzują lub, które są przez nich polecane w Wizytówce Google;

iii) Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie w Wizytówce Google;

iv) Wszystkie Opinie publikowane w Wizytówce Google są weryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii, które zostały opisane powyżej – pkt. 11 a lit. iii, iv i v stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych w Wizytówce Google.

v) Jeżeli na podstawie powyższej procedury Usługodawca nie ustali, że Użytkownik, który wydał Opinię skorzystał z danej usługi oferowanej przez Usługodawcę, Usługodawca podejmie wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii, w szczególności poprzez kontakt z właścicielem Serwisu Google z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w Serwisie funkcjonalności “Zgłoś naruszenie zasad”. W takim przypadku, Usługodawca poinformuje za pomocą komentarza pod taką Opinią, że dany Użytkownik nie korzystał z jego usług.

12. Użytkownik, który zamieszcza Opinie na powyższej Stronie internetowej zapewnia i  oświadcza, że Opinie:

a) powstały w wyniku jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);

b) są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

c) nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.

13. Użytkownik wyraża zgodę oraz potwierdza, że nie będzie wystawiać Opinii, które:

a) są fałszywe, nieścisłych i/lub mylące;

b) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowych, tajemnice przedsiębiorstwa;

c) zawierają dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail);

d) naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

e) dyskryminują, zniesławiają, oczerniają, są bezprawne, zastraszające lub szykanujące kogokolwiek (osobę lub podmiot);

f) nie odnoszą się w całości lub w części do opiniowanych Towarów;

g) są wystawione przez Użytkownika w ramach odpłatnej współpracy lub otrzymanie innego świadczenia;

h) zawierają szkodliwe oprogramowanie, programy lub pliki;

i) zawierają odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali.

14. W przypadku chęci usunięcia przez Użytkownika zamieszczonej przez niego na ww. Stronie internetowej Opinii , należy zwrócić się w tym celu do Usługodawcy kontaktując się poprzez adres e-mail: JOANNAWOJCIK178@GMAIL.COM.

15. Użytkownik oświadcza, że z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, wizytówce Google, mediach społecznościowych Usługodawcy, udziela mu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez Usługodawcę z Opinii na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;

c) wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez Usługodawcę);

d) kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.

16. Użytkownik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

17. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy związanych z publikacją Opinii, Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami. Ponadto, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę związanych z publikacją Opinii przez danego Użytkownika.

18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, wizytówce Google, mediach społecznościowych w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

19. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnych tutaj.

20. Usługodawca może zmienić treść niniejszego Regulaminu zamieszczania Opinii z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;

b) zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Usługodawcy;

c) zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług,

d) ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;

e) konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa.

21. Zmieniony Regulamin Opinii zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin zamieszczania Opinii” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie oraz wydrukowanie. 

22. Usługodawca zachęca Użytkowników do regularnego weryfikowania niniejszego Regulaminu celem zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1-02-2024.